VJEC Rank Holders

Supriya K
1st Rank (CSE)
2006 - 2010
Sabna P K
1st Rank (EEE)
2011 - 2015
Swetha N E
1st Rank (EIE)
2011 - 2015
SANGEETHA PK
1st Rank (EIE)
2010 - 2014
Neena K
1st Rank (EIE)
2009 - 2013
Dilna
1st Rank (CSE)
2009 - 2013
Sanjana Anand
2nd Rank (EIE)
2011 - 2015
SREERAGI CK
2nd Rank (EIE)
2010 - 2014
JINESH JOY
2nd Rank (ME)
2010 - 2014
Aswini V
2nd Rank (EIE)
2009 - 2013
Manila Madhavan
3rd Rank (CSE)
2008 - 2012
Praveen Cyriac
3rd Rank (CSE)
2005 - 2009
Anushree K
3rd Rank (EIE)
2011 - 2015
Krishnagopal A
3rd Rank (ECE)
2011 - 2015
THULASI M SANTHI
3rd Rank (EIE)
2010 - 2014
ASHIDHA
3rd Rank (CE)
2010 - 2014
Prabitha Balakrishnan
3rd Rank (EIE)
2009 - 2013